‫הפריט‬ ‫מספרי‬ ‫עם‬ ‫העבריים‬ ‫הספרים‬ ‫של‬ ‫אלפביתי‬ ‫אינדקס‬ ‫המחבר(ר‬ ‫שם‬ ‫)לפי‬ ‫ומכתבים‬ ‫יד‬ ‫כתבי‬ .‫שחיטה‬ ‫דיני‬ ‫על‬ ‫יד‬ ‫כתבי‬ ,‫יעקב‬ ,‫אבוחצירא‬ 129 .19-‫ה‬ ‫מאה‬ ,‫מורוקו‬ 145-148 .‫אלברט‬ ,‫איינשטיין‬ 119 .19-‫ה‬ ‫מאה‬ ,‫קוצ‘ין‬ .‫וקינות‬ ‫איכה‬ ‫שבת‬ ‫על‬ ‫ערוך‬ ‫לימוד‬ ,‫שלמה‬ ,‫באמברגר‬ 130 ‫תרכ“ח‬ ,‫פירט‬ .(‫המחבר‬ ‫הערות‬ ‫)עם‬ 131 .19-‫ה‬ ‫מאה‬ ,‫בגדאד‬ .‫הספד‬ ,‫חי‬ ‫איש‬ ‫בן‬ 126 ‫תרח“צ‬ ,‫לונדון‬ .‫אוסישקין‬ ‫לדוד‬ ‫מכתב‬ .‫דוד‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫בגרמניה‬ ‫השחיטה‬ ‫שאלת‬ ‫על‬ ,‫עוזר‬ ‫חיים‬ ,‫גרודזנסקי‬ 133 ‫תרח“צ‬ ,‫וילנא‬ .‫הנאצית‬ 135-138 ‫רפאל‬ ‫שמשון‬ ,‫הירש‬ ‫בגרמניה‬ ‫השחיטה‬ ‫שאלת‬ ‫על‬ ,‫יעקב‬ ‫יחיאל‬ ,‫ויינברג‬ 134 ‫ה‬-‫תרצ“ד‬ ,‫ברלין‬ .‫הנאצית‬ 139 ‫תרפ“ב‬ ,‫ראדין‬ .‫חתימה‬ ,‫חיים‬ ‫חפץ‬ ,‫סופר‬ ‫חתם‬ 142 .‫חתימה‬ ‫עם‬ ‫ויצא‬ ‫פרשת‬ ‫על‬ ‫ידו‬ ‫כתב‬ ‫של‬ ‫דפים‬ 2 .‫ספרדים‬ ‫מנהג‬ ‫נוראים‬ ‫לימים‬ ‫מחזור‬ 123 ‫תק“ס‬ ,(?)‫אלג‘יריה‬ .(‫הערותיו‬ ‫)עם‬ ‫ארזים‬ ‫עצי‬ ,‫זלמן‬ ‫אפרים‬ ,‫מרגליות‬ 140 ‫תק“ן‬ ,‫פירט‬ .‫השואה‬ ‫עגונות‬ ‫על‬ ‫שו“ת‬ ,‫משה‬ ,‫פיינשטיין‬ 132 ‫תש“ז‬ ,‫יורק‬ ‫ניו‬ ‫אלוקים‬ ‫מפעלות‬ ,‫מלובלין‬ ‫הכהן‬ ‫צדוק‬ 143 .(‫וחתימה‬ ‫הערותיו‬ ‫)עם‬ 141 ‫שונים‬ ‫כתבים‬ 40-‫כ‬ .‫הכהן‬ ‫יצחק‬ ‫אברהם‬ ,‫קוק‬ 124 ‫תר“צ‬ ,(?)‫ליטא‬ .(‫נפרדות‬ ‫מגילות‬ ‫)כ“ד‬ ‫תנ“ך‬ ‫אחרות‬ ‫קטגריות‬ 198-230 .‫יודאיקה‬ ,‫טקסית‬ ‫אמנות‬ 166-197 .‫יהודית‬ ‫אמנות‬ 34-39 .‫אנטישמיות‬ 1-28 .‫אמריקה‬ ‫יהדות‬ ,58-59 ,88 ,94 ,101 ,119-121 .‫התפוצות‬ ‫שאר‬ ‫יהדות‬ 50-51 ,56 149-165 .‫הקודש‬ ‫ארץ‬ ‫של‬ ‫ותמונות‬ ‫מפות‬ 107-110 .‫ציונות‬ (‫הספר‬ ‫שם‬ ‫)לפי‬ ‫מודפסים‬ ‫עבריים‬ ‫ספרים‬ 52 ‫תקצ“ג‬ ,‫וגרודנה‬ ‫וילנא‬ .‫גר“א‬ ,‫משולש‬ ‫איל‬ 93 ‫תק“ג‬ ,‫ליבורנו‬ .‫ניניו‬ ‫שאלתיאל‬ ‫יעקב‬ ,‫ליעקב‬ ‫אמת‬ 89 ‫ר"ן‬ ,‫שונצינו‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫יעקב‬ ,‫טורים‬ ‫ארבעה‬ 42 ‫רצ“ב‬ ,‫נאפולי‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫בחיי‬ ,‫התורה‬ ‫על‬ ‫ביאור‬ .‫פאלק‬ ‫כ“ץ‬ ‫יהושע‬ ,(‫ופרישה‬ ‫)דרישה‬ ‫ישראל‬ ‫בית‬ 55 ‫שצ“ח‬ ,‫לובלין‬ 61-68 .‫פסח‬ ‫של‬ ‫הגדות‬ .‫כ“ץ‬ ‫הירש‬ ‫נפתלי‬ ‫בן‬ ‫שמואל‬ ‫אהרון‬ ,‫הכהן‬ ‫וצוה‬ 48 ‫תקפ“ג‬ ,(‫חערקוב‬-‫)ביאלא‬ ‫לבן‬ ‫שדה‬ 99 ‫תכ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אבוהב‬ ‫שמואל‬ ,‫ישראל‬ ‫לבני‬ ‫זכרון‬ ‫התוספות‬ ‫של‬ ‫עם‬ ‫כתובות‬ ‘‫מס‬ ‫על‬ ‫הרשב“א‬ ‫חידושי‬ 70 ‫תקכ“ה‬ ,‫מץ‬ .‫העזר‬ ‫אבן‬ ‫הטור‬ ‫על‬ ‫טוב‬-‫יום‬ 98 ‫ש“ס‬ ,‫ויניציאה‬ .‫מברצלונה‬ ‫הלוי‬ ‫לאהרון‬ ‫מיוחס‬ ,‫חינוך‬ 90 ‫של“א‬ ,‫לובלין‬ .‫הבבלי‬ ‫משה‬ ‫בן‬ ‫מנחם‬ ,‫המצוות‬ ‫טעמי‬ 87 ‫ש“ו‬ ‫ויניציאה‬ .‫גבירול‬ ‫אבן‬ ‫שלמה‬ ,‫פנינים‬ ‫מבחר‬ 57 ‫תרנ“א‬ ‫אודסה‬ .‫בילינסון‬ ‫אליעזר‬ ‫משה‬ ,‫יוחסין‬ ‫מגילות‬ 91 ‫ש“ה‬ ‫ויניציאה‬ .‫ישמעאל‬ ‘‫לר‬ ‫מיוחס‬ ,‫המכילתא‬ ‫מדרש‬ 49 .‫כרכים‬ ‘‫בו‬ ‫ספרים‬ ‘‫ד‬ ,‫סדיגורה‬-‫צאנז‬ ‫מחלוקת‬ .‫אלפס‬ ‫בנציון‬ ,(‫)סאטירה‬ ‫הגדה‬ ‫זיידעס‬ ‫מיין‬ 95 ‫תקס“ח‬ ,‫וילנא‬ .‫הלר‬ ‫ליפמן‬ ‫טוב‬-‫יום‬ ,‫חמודות‬ ‫ודברי‬ ‫טוב‬ ‫יום‬ ‫מעדני‬ 69 ‫תק“ה‬ ,‫פירט‬ 43 ‫רפ“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫דבלמש‬ ‫אברהם‬ ,‫אברם‬ ‫מקנה‬ .‫טראבוט‬ ‫פרץ‬ ‫ליחיאל‬ ‫מיוחס‬ ,‫דרדקי‬ ‫מקרי‬ 96 ‫רפ“ח‬ ,‫נאפולי‬ 106 ‫שנ“ה‬ ,‫ויניציאה‬ .‫צהלון‬ ‫אברהם‬ ,‫לנפש‬ ‫מרפא‬ 32 ‫שס“א‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אלשיך‬ ‫משה‬ ,‫משה‬ ‫משאת‬ .‫הנקדן‬ ‫נטרונאי‬ ‫בן‬ ‫ברכיה‬ ,‫שועלים‬ ‫משלי‬ 54 ‫שי“ז‬ ,‫מנטובה‬ .‫מראדזין‬ ‫ליינר‬ ‫חנוך‬ ‫גרשון‬ ‫פירוש‬ ‫עם‬ ‫אוהלות‬ ‫משנה‬ 92 ‫תרס“ג‬ ,‫פיוטרקוב‬ 47 ‫שנ“ג‬ ,‫קראקא‬ .‫בצלאל‬ ‫בן‬ ‫חיים‬ ,‫החיים‬ ‫ספר‬ 31 ‫רפ“ב‬ ,‫רימיני‬ .‫אלבו‬ ‫יוסף‬ ,‫עיקרים‬ 53 ‫תקי“א‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫עמדין‬ ‫יעקב‬ ,‫אבות‬ ‫עץ‬ 29 ‫ש“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫גאון‬ ‫אחאי‬ ,‫שאילתות‬ 71-85 ‫שואה‬ .‫מליאדי‬ ‫זלמן‬ ‫שניאור‬ ,‫הרב‬ ‫ערוך‬ ‫שולחן‬ 46 ,‫ט“ז‬-‫תקי“ד‬ ,‫קאפוסט‬ 40 ‫תע“ב‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫אשכנזי‬ ‫הירש‬ ‫צבי‬ ,‫צבי‬ ‫חכם‬ ‫שו“ת‬ .(‫)חיד“א‬ ‫אזולאי‬ ‫דוד‬ ‫יוסף‬ ‫חיים‬ ,‫יוסף‬ ‫שער‬ 41 ‫תקי“ז‬ ,‫ליבורנו‬ 30 ‫שכ“ו‬ ,‫קרמונה‬ .‫רשב“א‬ ,‫הקצר‬ ‫הבית‬ ‫תורת‬ 102-105 .‫תלמוד‬ 44-45 ‫תנ“ך‬