118 ‫פ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ ‫ס‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ן‬ , ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ . ‫נ‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ " ‫ט‬ 57 ‫א‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ר‬ , ‫י‬ ‫ע‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ . ‫נ‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ , ‫ר‬ " ‫ן‬ 59 ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ץ‬ . ‫פ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ד‬ 89 ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ח‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ה‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ס‬ ‫ק‬ . ‫ו‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫א‬ - ‫ר‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ה‬ , ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ס‬ " ‫ב‬ - ‫ת‬ ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫ז‬ 62 ‫א‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ע‬ ‫ה‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫י‬ ‫ע‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ . ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ , ‫ר‬ " ‫ן‬ 55 ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ . ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ג‬ 75 ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬ . 53 - 47 ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫ג‬ ‫ל‬ , ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א‬ . ‫א‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ך‬ , ‫ת‬ " ‫פ‬ 36 ‫ה‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫י‬ ‫ג‬ , ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫נ‬ ‫ת‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ל‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ר‬ ‫ע‬ " ‫ט‬ 30 ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫י‬ , ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ר‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫י‬ , ‫ש‬ " ‫א‬ 78 ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫ב‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ " ‫ח‬ 37 ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ש‬ , ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ה‬ . ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ן‬ , ‫ש‬ ‫נ‬ " ‫ד‬ 56 ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬ . 66 - 63 ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ך‬ , ‫ב‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ה‬ . ‫א‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ם‬ , ‫ת‬ ‫ט‬ " ‫ו‬ 87 ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ם‬ . ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ג‬ 75 ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫ה‬ ‫ז‬ ‫ה‬ ‫ב‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ש‬ . ‫ב‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫ל‬ , ‫ש‬ ‫ס‬ " ‫ב‬ 83 ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫נ‬ ‫ר‬ . ‫ר‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ט‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ו‬ , ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ט‬ 44 ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ , ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ג‬ . ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ן‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ " ‫ב‬ 34 ‫מ‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ם‬ , ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ש‬ . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫ג‬ 38 ‫מ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ , ‫א‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫א‬ ) ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ( . ‫ק‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ק‬ ‫א‬ , ‫ש‬ ‫ד‬ " ‫מ‬ 35 ‫נ‬ ‫ח‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ר‬ ‫ס‬ " ‫ה‬ 27 ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ם‬ ) ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ( . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫ב‬ 69 ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ם‬ ) ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ( . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ " ‫ז‬ 70 ‫ס‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ם‬ ) ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ( . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫ב‬ 68 ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ם‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ר‬ " ‫ע‬ 74 ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫א‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ן‬ . ‫א‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫ך‬ , ‫ת‬ ‫פ‬ " ‫ב‬ 80 ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ . ‫פ‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ג‬ , ‫ש‬ " ‫ו‬ 54 ‫ע‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ . ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ " ‫ה‬ 31 ‫ע‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫ה‬ . ‫ש‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫י‬ , ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫ב‬ 32 ‫ע‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ) ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ( . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫פ‬ " ‫א‬ 29 ‫פ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ן‬ . ‫ר‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫א‬ , ‫ר‬ ‫כ‬ " ‫ט‬ - ‫ר‬ ‫ל‬ " ‫ב‬ 72 ‫פ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ " ‫ט‬ 28 ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ) ‫פ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ( , ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ב‬ ‫ץ‬ . ‫א‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ , ‫ש‬ ‫ט‬ " ‫ו‬ 90 ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ . ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ד‬ 71 ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ . ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ " ‫ד‬ 67 ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ל‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ר‬ ‫ס‬ " ‫ה‬ 26 ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ן‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ך‬ , ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ . ‫ו‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫כ‬ " ‫ה‬ 58 ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫א‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ם‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ . ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫ע‬ " ‫ב‬ 77 ‫ש‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ן‬ . ‫נ‬ ‫א‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ , ‫ר‬ " ‫ן‬ 73 ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬ , ‫ש‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ . ‫צ‬ ‫פ‬ ‫ת‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ " ‫ט‬ 33 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ה‬ , ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ם‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ם‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ט‬ ‫א‬ , ‫ר‬ ‫ע‬ " ‫ו‬ 91 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ , ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ר‬ ‫ו‬ . ‫פ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ג‬ , ‫ש‬ ‫ד‬ " ‫מ‬ 76 ‫ת‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ד‬ . 85 - 84 ‫ת‬ ‫נ‬ " ‫ך‬ . 43 - 40 ‫ס‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ ‫ה‬ . 61 - 60 ‫ת‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ת‬ . ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ) ‫א‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫י‬ ‫ס‬ ‫ט‬ ‫ן‬ ( , ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ע‬ " ‫ה‬ 88 ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫נ‬ ‫ע‬ ‫ר‬ ‫ב‬ , ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ . ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫י‬ , ‫ש‬ ‫מ‬ " ‫ה‬ 7 ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ד‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ד‬ , ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ד‬ . ‫ש‬ ‫י‬ " ‫ט‬ 10 ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ז‬ ‫ל‬ , ‫ח‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫א‬ . ‫צ‬ ‫פ‬ ‫ת‬ , ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ש‬ " ‫ן‬ 23 ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ' ‫ת‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ן‬ . ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 21 ‫ה‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫י‬ , ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ . ‫ג‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ) ? ( , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 25 ‫ה‬ ‫ל‬ ‫כ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ו‬ ‫ה‬ , ‫ק‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫פ‬ ‫מ‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫צ‬ ‫פ‬ ‫ה‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 16 12 ‫ו‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ת‬ ‫ח‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫ת‬ . ‫צ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ק‬ " ‫ס‬ 15 ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ר‬ , ‫ת‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ , ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫ס‬ ‫ע‬ ‫ו‬ ‫ד‬ . ‫מ‬ ‫צ‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 16 17 ‫ח‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ " ‫ס‬ , ‫א‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ף‬ ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ט‬ ‫נ‬ ‫ו‬ . ‫ד‬ ‫א‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ‫ע‬ , ‫ת‬ ‫ק‬ ‫ע‬ " ‫ח‬ 14 ‫ח‬ ‫י‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ע‬ ‫ל‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ " ‫ס‬ , ‫ח‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ן‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ר‬ . ‫מ‬ ‫ר‬ ‫כ‬ ‫ז‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫ה‬ , ‫ת‬ ‫ק‬ ‫ל‬ " ‫ג‬ 22 ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ט‬ ‫ע‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ת‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ג‬ ‫ר‬ . ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ן‬ , ‫ס‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫ת‬ ‫ת‬ ‫ר‬ " ‫י‬ 13 ‫כ‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ד‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ן‬ ) ‫מ‬ ‫י‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫ל‬ ‫ח‬ ‫ס‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ק‬ ‫ש‬ ( . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫ש‬ ‫ל‬ " ‫ב‬ 8 ‫כ‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ , ‫ע‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ו‬ ‫א‬ ‫ל‬ ‫ב‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫פ‬ ‫י‬ ‫ל‬ . ‫ס‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ג‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫ע‬ " ‫ח‬ 5 ‫כ‬ ‫ת‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫נ‬ ‫צ‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ת‬ , ‫י‬ ‫ד‬ ‫ע‬ ‫י‬ ‫ה‬ ) ‫ה‬ ‫פ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫נ‬ ‫י‬ ( ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ר‬ ‫ש‬ ‫י‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫מ‬ ‫ח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 1 ‫מ‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ל‬ ‫פ‬ ‫ס‬ ‫ח‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ש‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ז‬ . ‫ג‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ) ? ( , ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ף‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 13 16 ‫מ‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ם‬ . ‫ת‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ן‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 14 19 ‫מ‬ ‫ש‬ ‫פ‬ ‫ט‬ ‫צ‬ ‫ד‬ ‫ק‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ש‬ ‫ם‬ - ‫ט‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫ד‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 18 18 ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫מ‬ ‫ש‬ ‫ה‬ , ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫ק‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫ו‬ ‫ס‬ . ‫צ‬ ‫פ‬ ‫ו‬ ‫ן‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ ) ? ( , ‫מ‬ ‫ח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ש‬ ‫ל‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 11 ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ם‬ ) ‫מ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫ד‬ : ‫כ‬ " ‫ד‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ף‬ ‫י‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫ק‬ ‫א‬ ‫ל‬ ( . ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 14/15 4 ‫נ‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫א‬ ‫ח‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ם‬ . ‫ח‬ ‫צ‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 3 ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ק‬ ‫ל‬ " ‫א‬ : ‫ה‬ ‫ע‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ל‬ " ‫ד‬ : ‫ט‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 13/14 2 ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ר‬ , ‫י‬ ‫ה‬ ‫ו‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫ן‬ ‫י‬ ‫ע‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ח‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫ן‬ . ‫מ‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ק‬ ‫ו‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 17 6 ‫ע‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ק‬ ‫ת‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ד‬ ‫ת‬ ‫א‬ , ‫י‬ ‫צ‬ ‫ח‬ ‫ק‬ ‫ד‬ ‫ב‬ ‫ה‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫י‬ ‫ב‬ ‫מ‬ ‫ב‬ ‫ר‬ ‫ג‬ ‫ר‬ . 94 ‫פ‬ ‫י‬ ‫ר‬ ‫ו‬ ‫ש‬ ‫ה‬ ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ה‬ , ‫ר‬ ‫מ‬ ‫ב‬ " ‫ן‬ . ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ ) ? ( , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 15 20 ‫ק‬ ‫ו‬ ‫ב‬ ‫ץ‬ ) ‫כ‬ ‫ב‬ ‫ת‬ ‫י‬ ‫ם‬ ‫ק‬ ‫ב‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫י‬ ‫ם‬ ( , ‫ע‬ ‫ז‬ ‫ר‬ ‫א‬ ‫מ‬ ‫פ‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ו‬ . ‫א‬ ‫י‬ ‫ט‬ ‫ל‬ ‫י‬ ‫ה‬ , ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 16 9 ‫ת‬ ‫ו‬ ‫ר‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ‫י‬ ‫ת‬ ‫ה‬ ‫ק‬ ‫צ‬ ‫ר‬ , ‫ר‬ ‫ש‬ ‫ב‬ " ‫א‬ . ‫ס‬ ‫פ‬ ‫ר‬ ‫ד‬ , ‫ס‬ ‫ו‬ ‫ף‬ ‫ה‬ ‫מ‬ ‫א‬ ‫ה‬ ‫ה‬ - 14 24