119 ‫שי“ח‬ ,‫קרימונה‬ .‫קלונימוס‬ ‫בן‬ ‫קלונימוס‬ ,‫בוחן‬ ‫אבן‬ 114 ‫שכ“ה‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫יעקב‬ ,‫העזר‬ ‫אבן‬ 190 ‫רצ“ז‬ ,‫בולוניה‬ .‫ספורנו‬ ‫עובדיה‬ ,‫עמים‬ ‫אור‬ 181 ‫של“ט‬ ,‫ויניציאה‬ .‫נורצי‬ ‫רפאל‬ ,‫חיים‬ ‫אורח‬ 28 ‫שכ“ה‬ ,‫שאלוניקי‬ .‫בנבנשתי‬ ‫מאיר‬ ,‫אמת‬ ‫אות‬ 11 ‫שמ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫פריצול‬ ‫אברהם‬ ,‫עולם‬ ‫אורחות‬ ‫איגרת‬ 171 ‫תרפ“ח‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫רמב“ן‬ ,‫הקודש‬ ‫איגרת‬ 68 ‫שפ“ט‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫דילמדיגו‬ ‫שלמה‬ ‫יוסף‬ ,‫חתום‬ ‫מעין‬ ,‫גנים‬ ‫מעין‬ ,‫אילם‬ 103 ‫שכ“ו‬ ,‫קרימונה‬ .‫דילישקש‬ ‫יעקב‬ ,‫נועם‬ ‫אמרי‬ 113 ‫ש‬ ,‫אויגשבורג‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫יעקב‬ ,‫טורים‬ ‫ארבעה‬ 112 ‫רנ“ד‬ ,‫קושטא‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫יעקב‬ ,‫טורים‬ ‫ארבעה‬ 25 ‫רמ“ה‬ ,‫שונצינו‬ .‫הבדרשי‬ ‫ידעיה‬ ,‫עולם‬ ‫בחינת‬ 20 ‫רע“ד‬ ,‫פיזרו‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫בחיי‬ ,‫התורה‬ ‫על‬ ‫ביאור‬ 21 ‫רפ“ד‬ ,‫רימיני‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫בחיי‬ ,‫התורה‬ ‫על‬ ‫ביאור‬ 167 ‫ש“ך‬ ,‫מנטובה‬ .‫רמב“ם‬ ,‫אבות‬ ‫מסכת‬ ‫על‬ ‫ביאור‬ 26 ‫תקל“ז‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫בלינפנטי‬ ‫יצחק‬ , ‫ורנן‬ ‫גילת‬ 70 ‫שנ“ג‬ ,‫קושטא‬ .‫אגוזי‬ ‫מנחם‬ ,‫אגוזים‬ ‫של‬ ‫גל‬ 12 ‫שי“ד‬ ‫סביוניטה‬ .‫הכהן‬ ‫יהושע‬ ‫בן‬ ‫יוסף‬ ,‫צרפת‬ ‫למלכי‬ ‫הימים‬ ‫דברי‬ 5 ‫שמ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אדרבי‬ ‫יצחק‬ ,‫ריבות‬ ‫דברי‬ 75 ‫תט“ו‬ ,‫שאלוניקי‬ .‫פלורינטין‬ ‫שלמה‬ ,‫משפט‬ ‫דורש‬ 13 ‫תקנ“ז‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫אמשטרדם‬ ‫קהילה‬ ‫אלטע‬ ,‫דיסקוהרש‬ 101 ‫שכ“ז‬ ,‫פאדובה‬ .‫טוב‬ ‫שם‬ ‫אבן‬ ‫טוב‬ ‫שם‬ ,‫התורה‬ ‫דרשות‬ 192 ‫של“ג‬ ,‫קראקא‬ .‫שועיב‬ ‫אבן‬ ‫יהושע‬ ,‫התורה‬ ‫על‬ ‫דרשות‬ 78-89 .‫פסח‬ ‫של‬ ‫הגדות‬ 61 ‫שכ“ז‬ ,‫שאלוניקי‬ .‫פרפיניאן‬ ‫מנחם‬ ,‫יופי‬ ‫מכלל‬ -‫הגדרים‬ 7 ‫שנ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אלפלס‬ ‫משה‬ ,‫משה‬ ‫הואיל‬ 90 ‫שכ“ז‬ ,‫סביוניטה‬ .‫הלוי‬ ‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫ישועה‬ ,‫עולם‬ ‫הליכות‬ 111 ‫תק“י‬ ,‫מנטובה‬ .‫הקק“י‬ ‫הכללי‬ ‫הועד‬ ,‫והנהגה‬ ‫הערכה‬ 8 ‫שנ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אלפלס‬ ‫משה‬ ,‫משה‬ ‫ויקהל‬ 74 ‫שפ“ג‬ ,‫פראג‬ .‫פיגו‬ ‫משה‬ ,‫משה‬ ‫תורת‬ ‫זיכרון‬ 73 ‫שי“ב‬ ,‫קושטא‬ .‫פיגו‬ ‫משה‬ ,‫משה‬ ‫תורת‬ ‫זיכרון‬ 194 ‫רפ“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אדרת‬ ‫אבן‬ ‫שלמה‬ ,‫הרשב“א‬ ‫חידושי‬ 202 ‫שמ“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫ולריו‬ ‫שמואל‬ ,‫המלך‬ ‫יד‬ 116 ‫תקל“א‬ ,‫אמשטרדם‬ .‘‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫’יוסף‬ ,‫יוסיפון‬ 205 ‫תנ“ז‬ ,‫לובלין‬ .‫יעבץ‬ ‫יוסף‬ ,‫האמונה‬ ‫יסוד‬ 131 ‫ר“ן‬ ,(?‫)נפולי‬ .‫מלוניל‬ ‫הכהן‬ ‫אהרן‬ ,‫בו‬ ‫כל‬ 132 ‫רע“ט‬ ,‫קושטא‬ .‫מלוניל‬ ‫הכהן‬ ‫אהרן‬ ,‫בו‬ ‫כל‬ 133 ‫רפ“ו‬ ,‫רימיני‬.‫מלוניל‬ ‫הכהן‬ ‫אהרן‬ ,‫בו‬ ‫כל‬ 203 ‫תצ“ו‬ ,‫קושטא‬ .‫ויטל‬ ‫דוד‬ ,‫תורה‬ ‫כתר‬ 115 ‫שפ“ד‬ ,‫פראג‬ .‫יפה‬ ‫מרדכי‬ ,‫לבושים‬ 104 ‫שי“ז‬ ,‫מנטובה‬ .‫בנונטו‬ ‫עמנואל‬ ,‫חן‬ ‫לוית‬ 102 ‫ש“ב‬ ,‫קושטא‬ .‫יחיא‬ ‫אבן‬ ‫דוד‬ ,‫לימודים‬ ‫לשון‬ 67 ‫של“ד‬ ,‫מנטובה‬ .‫רוסי‬ ‫די‬ ‫עזריה‬ ,‫עינים‬ ‫מאור‬ 17 ‫שכ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫ערמה‬ ‫יצחק‬ ,‫איוב‬ ‫מאיר‬ 107 ‫שמ“א‬ ,‫באזל‬ .‫נתן‬ ‫קלונימוס‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ,‫נתיב‬ ‫מאיר‬ 99 ‫שי“ח‬ ,‫קרימונה‬ .‫גבירול‬ ‫אבן‬ ‫שלמה‬ ,‫הפנינים‬ ‫מבחר‬ 98 ‫רמ“ד‬ ,‫שונצינו‬ .‫גבירול‬ ‫אבן‬ ‫שלמה‬ ,‫הפנינים‬ ‫מבחר‬ 159 ‫רע“ב‬ ,‫קושטא‬ .‫תהלים‬ ‫מדרש‬ 130 ‫שצ“א‬ ,‫לידן‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫הדעת‬ ‫שבילי‬ ‫מהלך‬ 166 ‫שי“ג‬ ,‫סביוניטה‬ .‫רמב“ם‬ ,‫נבוכים‬ ‫מורה‬ 105 ‫רנ“ב‬ ,‫ברישה‬ .‫הרומי‬ ‫שלמה‬ ‫בן‬ ‫עמנואל‬ ,‫מחברות‬ 129 ‫ת“ה‬ ,‫ויניציאה‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫מכלול‬ 100 ‫ש“ט‬ ,‫קושטא‬ .‫מלך‬ ‫אבן‬ ‫שלמה‬ ,‫יופי‬ ‫מכלל‬ 155 ‫ש“ך‬ ,‫טיהינגן‬ .‫אברהם‬ ‫בן‬ ‫חזקיה‬ ‫מלכיאל‬ ,‫מלכיאל‬ 2 ‫תפ“ב‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫אבוהב‬ ‫יצחק‬ ,‫המאור‬ ‫מנורת‬ 1 ‫שכ“ג‬ ,‫מנטובה‬ .‫אבוהב‬ ‫יצחק‬ ,‫המאור‬ ‫מנורת‬ 186 ‫שנ“ד‬ ,‫וירונה‬ .‫רפא‬ ‫מנחם‬ ‫אברהם‬ ,‫בלולה‬ ‫מנחה‬ 4 ‫שי“א‬ ,‫פיררה‬ .‫אברבנאל‬ ‫יצחק‬ ,‫הישועה‬ ‫מעייני‬ 182 ‫שי“ח‬ ,‫פיררה‬ .‫הכהן‬ ‫יצחק‬ ‫בן‬ ‫פרץ‬ ,‫האלוקות‬ ‫מערכת‬ 183 ‫שי“ח‬ ,‫מנטובה‬ .‫הכהן‬ ‫פרץ‬ ,‫האלוקות‬ ‫מערכת‬ 185 ‫תק“ב‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אהרן‬ ‫בן‬ ‫חי‬ ‫מסעוד‬ ,‫רוקח‬ ‫מעשה‬ 173 ‫ש“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫מקוצי‬ ‫משה‬ ,(‫)סמ“ג‬ ‫גדול‬ ‫מצוות‬ 172 ‫רמ“ט‬ ,‫שונצינו‬ .‫מקוצי‬ ‫משה‬ ,(‫)סמ“ג‬ ‫גדול‬ ‫מצוות‬ 208 ‫שי“ט‬ ,‫מנטובה‬ .‫צרצה‬ ‫שמואל‬ ,‫חיים‬ ‫מקור‬ 23 ‫רפ“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫בלמש‬ ‫אברהם‬ ,‫אברם‬ ‫מקנה‬ 19 ,18 ‫תפ“ב‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫אשכנזי‬ ‫יקותיאל‬ ,‫טובה‬ ‫מרגליות‬ 181 ‫של“ט‬ ,‫ויניציאה‬ .‫נורצי‬ ‫רפאל‬ ,‫לנפש‬ ‫מרפא‬ 109 ‫שס“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫גרשון‬ ‫יצחק‬ ,‫מלחמות‬ ‫משבית‬ 161-165 ‫משניות‬ 191 ‫רצ“ח‬ ,‫קושטא‬ .‫שלום‬ ‫אברהם‬ ,‫שלום‬ ‫נוה‬ 3 ‫ש“ה‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אברבנאל‬ ‫יצחק‬ ,‫אבות‬ ‫נחלת‬ 91 ‫שפ“ג‬ ,‫פאדובה‬ .‫הילפרין‬ ‫יעקב‬ ,‫יעקב‬ ‫נחלת‬ 184 ‫שכ“ט‬ ,‫שאלוניקי‬ .‫פיזנטי‬ ‫משה‬ ,‫מצוה‬ ‫נר‬ 181 ‫של“ט‬ ,‫ויניציאה‬ .‫נורצי‬ ‫רפאל‬ ,‫סולת‬ ‫סאה‬ 59 ‫תרמ“ה‬ ,‫פריס‬ .‫משה‬ ‫בן‬ ‫משולם‬ ,‫נזיקין‬ ‫לסדר‬ ‫השלמה‬ ‫סדר‬ 188 ‫שי“ח‬ ,‫קרימונה‬ .‫מקינון‬ ‫יצחק‬ ‫בן‬ ‫שמשון‬ ,‫כריתות‬ ‫ספר‬ 153 ‫שנ“ט‬ ,‫באזל‬ .‫לוריא‬ ‫שלמה‬ ,‫שלמה‬ ‫עטרת‬ 64 ‫ת“ק‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫חביב‬ ‫יעקב‬ ,‫שלמה‬ ‫קהלת‬ ‫פירוש‬ ‫עם‬ ‫יעקב‬ ‫עין‬ 63 ‫שס“ג‬ ,‫פרוסטיץ‬ .‫חביב‬ ‫יעקב‬ ,‫יעקב‬ ‫עין‬ 6 ‫רפ“ב‬ ,‫רימיני‬ .‫אלבו‬ ‫יוסף‬ ,‫עיקרים‬ 72 ‫תקי“א‬ ,‫אלטונה‬ .‫עמדין‬ ‫יעקב‬ ,‫אבות‬ ‫עץ‬ 16 ‫של“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫ערמה‬ ‫יצחק‬ ,‫יצחק‬ ‫עקידת‬ 180 ‫שנ“ב‬ ,‫קראקא‬ .‫מרומא‬ ‫יחיאל‬ ‫בן‬ ‫נתן‬ ,‫הקצר‬ ‫ערוך‬ 179 ‫שי“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫מרומא‬ ‫יחיאל‬ ‫בן‬ ‫נתן‬ ,‫ערוך‬ 193 ‫רצ“ד‬ ,‫אויגשבורג‬ .‫רש“י‬ ,‫מגילות‬ ‫וחמש‬ ‫התורה‬ ‫פירוש‬ 170 ‫ש“ה‬ ,‫ויניציאה‬ .‫רמב“ן‬ ,‫התורה‬ ‫פירוש‬ 168 ‫רמ“ט‬ ,‫ליסבון‬ .‫רמב“ן‬ ,‫התורה‬ ‫פירוש‬ 169 ‫ר“ן‬ ,‫נפולי‬ .‫רמב“ן‬ ,‫התורה‬ ‫פירוש‬ 156 ‫תנ“ג‬ ,‫פראג‬ .‫מינשטרש‬ ‫משה‬ ,‫מסבירות‬ ‫פנים‬ 161 ‘‫ש‬ ,‫בולוניה‬ .‫אבות‬ ‫פרקי‬ 160 ‫שכ“ז‬ ,‫סביוניטה‬ .‫אליעזר‬ ‫דרבי‬ ‫פרקי‬ 66 ‫שמ“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫פומיס‬ ‫די‬ ‫דוד‬ ,‫דוד‬ ‫צמח‬ 154 ‫תט“ז‬ ,‫ויניציאה‬ .‫מפיסא‬ ‫הכהן‬ ‫שמואל‬ ,‫פענח‬ ‫צפנת‬ 187 ‫ת“א‬ ,‫פראג‬ .‫רופא‬ ‫ליב‬ ‫יהודה‬ ,‫יהודה‬ ‫קול‬ 206 ‫של“ט‬ ,‫קראקא‬ .‫משה‬ ‫בר‬ ‫זלמן‬ ‫יקותיאל‬ ,‫גולה‬ ‫עמודי‬ ‫קיצור‬ 71 ‫שי“ז‬ ,‫קרימונה‬ .‫מגרמיזא‬ ‫יהודה‬ ‫בן‬ ‫אלעזר‬ ,‫רוקח‬ 15 ‫ש“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫הרופא‬ ‫אברהם‬ ‫בן‬ ‫צדקיה‬ ,‫הלקט‬ ‫שבלי‬ 157 ‫שס“ח‬ ,‫פראג‬ .‫מרוטנבורג‬ ‫מהר“ם‬ ‫שו“ת‬ 134 ‫שי“ז‬ ,‫קרימונה‬ .‫מהרי“ק‬ ‫שו“ת‬ 152 ‫שנ“ט‬ ,‫לובלין‬ .‫מהרש“ל‬ ‫שו“ת‬ 195 ‫ש“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫רשב“א‬ ‫שו“ת‬ 9 ‫שכ“א‬ ,‫קושטא‬ .‫אלקבץ‬ ‫שלמה‬ ,‫ישי‬ ‫שורש‬ 65 ‫שמ“ז‬ ,‫פראג‬ .‫חיות‬ ‫יצחק‬ ,‫יצחק‬ ‫שיח‬ 60 ‫תע“א‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫מרשן‬ ‫יוסף‬ ,‫גישיכטן‬ ‫ארטליכי‬ ‫שיני‬ 121 ‫שנ“ג‬ -‫שמ“ג‬ ,‫קראקא‬ .‫קארו‬ ‫יוסף‬ ,‫ערוך‬ ‫שלחן‬ 22 ‫ש“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫אשר‬ ‫בן‬ ‫בחיי‬ ,‫ארבע‬ ‫של‬ ‫שלחן‬ 77 ‫שכ“א‬ ,‫דטרינטו‬ ‫ריוו‬ .‫גיקטיליא‬ ‫יוסף‬ ,‫אורה‬ ‫שערי‬ 106 ‫של“ה‬ ,‫לובלין‬ .‫מדורא‬ ‫מאיר‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ,‫דורא‬ ‫שערי‬ 117 ‫תמ“ח‬ ,‫פראג‬ .‫הנובר‬ ‫נטע‬ ‫נתן‬ ,‫ציון‬ ‫שערי‬ 118 ‫תל“ה‬ ,‫פראג‬ .‫סגל‬ ‫מיכל‬ ‫יחיאל‬ ,‫שמים‬ ‫שערי‬ 125 ‫שפ“ט‬ ,‫ויניציאה‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫שרשים‬ 127 ,126 ‫ש“ו‬ ,‫ויניציאה‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫שרשים‬ 122 ‫ר“ן‬ ,‫נפולי‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫שרשים‬ 123 ‫רנ“א‬ ,‫נפולי‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫שרשים‬ 124 ‫שע“ג‬ ,‫קושטא‬ .‫קמחי‬ ‫דוד‬ ,‫שרשים‬ 207 ‫ירוחם‬ ‫רבינו‬ ,(‫)מישרים‬ ‫וחוה‬ ‫אדם‬ ‫תולדות‬ 120 ‫שי“ח‬ ,‫מנטובה‬ .‫קארו‬ ‫יצחק‬ ,‫יצחק‬ ‫תולדות‬ 196 ‫תצ“ה‬ ,‫פראג‬ .‫רשב“א‬ ,‫הערוך‬ ‫הבית‬ ‫תורת‬ 108 ‫ש“ל‬ ,‫פראג‬ .‫רמ“א‬ ,‫העולה‬ ‫תורת‬ 199-201 ‫תלמוד‬ 29-58 ‫תנ“ך‬ 14 ‫שכ“ה‬ ,‫קרימונה‬ .‫הרופא‬ ‫אברהם‬ ‫בן‬ ‫צדקיה‬/‫יקותיאל‬ ‫בן‬ ‫יחיאל‬ ,‫תניא‬ 10 ‫ש“ן‬ ,‫קראקא‬ .‫אלמושנינו‬ ‫משה‬ ,‫למשה‬ ‫תפילה‬ 141-151 .‫תפילות‬ 24 ‫רפ“ג‬ ,‫ויניציאה‬ .‫מגרמיזא‬ ‫יצחק‬ ‫בן‬ ‫ברוך‬ ,‫תרומה‬ 69 ‫תצ“ח‬ ,‫אמשטרדם‬ .‫דורן‬ ‫שמעון‬ ,‫תשב“ץ‬ 189 ‫שט“ז‬ ,‫קרימונה‬ .‫צדוק‬ ‫בן‬ ‫שמשון‬ ,‫תשב“ץ‬ 138 ‫ש“א‬ ,‫איזנא‬ .‫בחור‬ ‫אליהו‬ ,‫תשבי‬ ‫שבקטלוג‬ ‫המספרים‬ ‫עם‬ ‫א“ב‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫העבריים‬ ‫הספרים‬ ‫של‬ ‫מקוצרת‬ ‫רשימה‬